Directive iwert de Congé parental muss dringend iwerschafft gin…

Säit hirer Grënnung strieft d’EU d’Bekämpfung vun alle Formen vun Diskriminéierung un. Een Grondprinzip, nämlech déi komplett Gläichstellung vu Mann a Fra, ass leider nach ëmmer net Realitéit! Beruffs- a Familljeliewen ze kombinéieren bleift fir vill Familljen en Challenge. D’Ënnerscheeder tëschent der Aarbechtsopdeelung vu Papp a Mamm sinn enorm wann een gesäit dass just 2,7% vun de Pappen sech rezent fir een Congé parental decidéiert hunn. Dëst Ongläichgewiicht dréit net nëmmen zu enger wirtschaftlecher an sozialer Ofhängegkeet vun de Fraen bäi, mee verwaehrt och de Pappen aktiv um Liewen vun hiren klengen Kanner Deel ze huelen.

Duerfir begréissen ech, datt meng Kollegin, Maria Arena, vum sozialistesche Grupp am Europaparlament dës Woch zu Stroossbuerg gefuerdert huet, d’Directive iwwer den Congé parental ze iwwerschaffen. Si soll ënner anerem finanziell Ureizer schafen fir den Congé parental méi attraktiv ze gestalten, doriwwer eraus soll d‘Dauer vun dësem Congé souwéi den Zäitraum andeem een e kann huelen eropgesat ginn.

An deem Sënn fuerdere mir och eng dréngend néideg Revisioun vun der Directive iwwer den Congé de maternité, souwéi eng Directive déi den Pappen een Minimum vun 2 Wochen Congé bei der Gebuert vum Kand zouseet.

mediafins.com